Školní poradenské pracoviště

Zobrazit navigaci

Školní poradenské pracoviště

Hlavním cílem ŠPP je ucelená péče o žáky z pohledu bio-psycho-sociálního rozvoje osobnosti. ŠPP poskytuje poradenské, informační, konzultační služby žákům, rodičům, pedagogům s cílem úspěšného dokončení studia většiny žáků školy. V tuto chvíli má ŠPP tuto náplň činností:

 • primární prevenci rizikového chování;
 • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění;
 • odbornou podporu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí;
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy;
 • psychologickou podporu pro pedagogy při zvládání obtížných situací;
 • poradenskou činnost pro zákonné zástupce
 • individuální práce se žákem – psychologické poradenství, krizová intervence a psychologické vedení v období krize
 • práce s třídními kolektivy – podpora a rozvoj vazeb mezi spolužáky, zlepšování interpersonálních vztahů ve třídě a pomoc při adaptaci na nový třídní kolektiv,
 • koordinace poskytovaných psychologických služeb s dalšími subjekty, zejména PPP, SPC, SVP a s klinickými psychology a spolupráce s těmito subjekty při zajišťování diagnostických či terapeutických služeb přesahujících kompetence školy.

Personální obsazení:

Mgr. Jolana Hlávková, školní speciální pedagog – etoped, vedoucí ŠPP

Mgr. Hana Kloudová - výchovný poradce a kariérový poradce, školní metodik prevence

                                  - konzultační hodiny: úterý 9 - 10,30 hod.

Mgr. Šárka Krčálová, školní speciální pedagog – logoped


Kontakty: 605 798 633 školní speciální pedagog - etoped

                 Hlavkova.Jolana@specialniskolyznojmo.cz

                 727 806 592 výchovný a kariérový poradce a školní metodik prevence

                 kloudova@specialniskolyznojmo.cz


Školní poradenská pracoviště při Mateřské škole, základní škole a praktické škole Znojmo slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Školní poradenské pracoviště zaručuje důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám dětí a žáků školy zaměřené zejména na:

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 

c) prevenci školní neúspěšnosti, 

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, 

f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení, 

g) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, 

h) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, 

i) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, 

j) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy, 

k) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 

l) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků uvedených v bodech a) – l), preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování. Pedagogičtí pracovníci ŠPP spolupracují s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a pomáhají zajišťovat pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žáků nebo zletilými žáky. Pravidelně komunikují se školskými poradenskými zařízeními / PPP, SPC/, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílí se na jejich realizaci ve školách. Při formulaci a naplňování doporučení ke vzdělávání žáka s potřebou podpůrných opatření spolupracuje škola, školské poradenské zařízení a žák, respektive zákonný zástupce žáka. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány veřejné moci.

Školské poradenské zařízení poskytuje metodickou podporu škole zvláště v případech, kdy se pracuje se žáky, u kterých je poskytování podpůrných opatření náročné a vyžaduje součinnost. Za účelem sjednocení přístupu k žákovi se konají Případové konference. Podle potřeby je vyžadována rovněž spolupráce se zdravotnickými zařízeními.

Školní poradenské pracoviště poskytuje speciálně pedagogické a psychologické poradenství dětem a žákům školy, jejich zákonným zástupcům a pedagogům ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (zejména SPC) a dalšími odbornými pracovníky (fyzioterapeut, psychiatr, pediatr, sociální pracovník…).

Služby jsou bezplatné a jsou zabezpečeny školním speciálním pedagogem – etopedem a speciálním pedagogem – logopedem, výchovným a kariérovým poradcem, školním metodikem prevence.


ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG – ETOPED

Mgr. Hlávková Jolana

E-mail: Hlavkova.Jolana@specialniskolyznojmo.cz

Telefon: 605 798 633

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

Činnosti školního speciálního pedagoga:

 • zodpovídá za spolupráci se ŠPZ v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se SVP
 • podílí se na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • věnuje se podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • o své činnosti si vede písemné záznamy

Zajišťuje:

 • Evidenci žáků se speciálně pedagogickými potřebami, jejich podpůrná opatření, platná doporučení. Podává ve spolupráci s třídními učiteli návrhy rodičům na jejich vyšetření, seznamuje s výsledky vyšetření třídní učitele a další vyučující. Sleduje výsledky práce vyučujících v této oblasti, informuje o nich ředitelku školy.
 • Kontrolní vyšetření dětí a žáků v PPP či v příslušném SPC
 • Návrhy na převedení žáka do jiného vzdělávacího programu
 • Návrhy na individuální vzdělávací plány

Poradenské činnosti:

 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) při zajišťování poradenských služeb a šetření dětí a žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto děti a žáky.
 • Průběžné zajišťování a evidování platných doporučení dětí a žáků ke vzdělávání na našem typu školy.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.


ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG – LOGOPED

Mgr. Krčálová Šárka

E-mail: Krcalova.Sarka@specialniskolyznojmo.cz

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

Činnosti školního speciálního pedagoga:

 • logopedická diagnostika (zhodnocení komunikační schopnosti)
 • logopedická intervence (rozvoj komunikačních dovedností s podporou alternativní a augmentativní komunikace - Znak do řeči, Obrázkový komunikační systém, tvorba komunikačních deníků)
 • logopedické poradenství (individuální konzultace se zákonnými zástupci a pedagogy, metodické vedení)
 • spolupráce při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro děti a žáky školy, intervenční podpora při jeho realizaci
 • koordinace poradenských služeb na škole


VÝCHOVNÝ A KARIÉROVÝ PORADCE

Mgr. Kloudová Hana

E-mail: kloudova@specialniskolyznojmo.cz

Telefon: 727 806 592

Konzultační hodiny: úterý 9 - 10,30 hod.

Činnosti výchovného a kariérového poradce:

 • spolupracuje se SVP, s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány veřejné moci
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření
 • spolupracuje se školním metodikem prevence
 • o své činnosti si vede písemné záznamy
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 • je ochráncem práv dítěte v prostředí škol
 • provádí poradenskou podporu k vhodné volbě povolání


ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Kloudová Hana

E-mail: kloudova@specialniskolyznojmo.cz

Telefon: 727 806 592

Konzultační hodiny: úterý 9,00 - 10,30 hod.

Činnosti školního metodika prevence:

 • spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli
 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole
 • sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole
 • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům